Een echte Christen is iedere man, vrouw of kind, die tot God komt als een verloren zondaar, de Heer Jezus Christus aanvaardt als zijn of haar persoonlijke Zaligmaker, zich aan Hem overgeeft als zijn of haar Heer en Meester, Hem als zodanig voor de wereld belijdt, en die ernaar streeft Hem elke dag van zijn of haar leven te behagen.

Bent u tot God gekomen in het bewustheid dat u een verloren zondaar bent? Hebt u de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke Heiland aanvaard? Dat wil zeggen, gelooft u met uw gehele hart, dat God al uw ongerechtigheden op Hem legde ( Jesaja 53:5,6) en dat Hij uw zonden en de straf op uw zonden droeg ( 1 Petrus 2:24), en dat uw zonden nu vergeven zijn, omdat Jezus in uw plaats stierf. Hebt u zich overgegeven aan Hem als uw Heer en Meester? Dat wil zeggen, bent u bereid Zijn wil te doen, ook al is deze in strijd met uw verlangens?

Hebt u hem beleden, dat u een zondaar bent; dat u gelooft, dat Hij de straf op uw zonde droeg en dat u Hem daarom voor de wereld belijdt als uw Heiland en Meester?

Hebt u besloten Hem in alle dingen te behagen, elke dag van uw leven?

Wanneer u oprecht ‘ja’ kunt zeggen op voorgaande vragen, dan kunt u op grond van Gods Woord WETEN, dat u NU een kind van God bent ( Johannes 1:12), dat u uw deel gedaan hebt door te geloven, dat Christus in uw plaats stierf en indien u Hem door het geloof hebt ontvangen als Uw Heiland en Meester, dan kunt u er zeker van zijn, dat God ZIJN deel gedaan heeft en u zijn eigen natuur hebt gegeven. ( 2 Petrus 1:4).

Maar wanneer u er nog niet zeker van bent, dat u persoonlijk de Here Jezus Christus in uw hart hebt aangenomen als uw Heiland, en wanneer u nog niet beslist uw leven aan Hem hebt overgegeven en Hem in het openbaar beleden hebt als uw Heer en Meester, dan is er niets dat mij meer vreugde verschaft dan u de weg te wijzen naar de grote blijdschap van het christenleven.

Let nauwkeurig op het volgende:

Hoe moet men gered worden?

De zeven stappen van onderwijs zijn bedoeld voor diegenen, die een ernstig verlangen hebben de genade van God te verkrijgen, welke genade alleen hen kan verlossen van hun verkeerde gewoonten, van de kracht van de duivel, en van de eeuwige hel. Hen, die deze stappen in overweging willen nemen en ze willen gehoorzamen, geef ik het volgende advies:

a. Neem speciale tijd om goed over deze stappen na te denken, en trek u, indien mogelijk, terug op één of ander stil plekje, waar u alleen kunt zijn met God.

b. Lees de 7 stappen nauwkeurig en bedachtzaam, van de eerste tot de laatste, en lees ze dan opnieuw door.

c. Bid ernstig om de leiding van de Heilige Geest, welke God beloofd heeft aan allen, die Hem zoeken.

d. Neem vervolgens op uw knieën voor God en met uw gehele hart één stap tegelijk. Denkt erom, dat u niet van de eerste stap overgaat op de volgende, wanneer u de eerste nog niet begrepen hebt, van harte aanvaard hebt, en er plechtig een beslissing voor hebt genomen. Ga zo door met de tweede en derde stappen, totdat u de laatste bereikt hebt.

e. Wanneer deze cursus gevolgd wordt, ben ik er zeker van, dat geen enkel oprecht persoon erin zal falen om niet alleen de genadestoel van God te bereiken, maar ook de liefhebbende armen van de Heiland, de kennis van de vergeving van zijn zonden, en van directe behoudenis.

EERSTE STAP

‘Ontdekking van zonde’

‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods’ ( Romeinen 3:23)

‘Indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben, dan misleiden wij onszelf.’ 1 Johannes 1:8)

Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd tegen mijn God, tegen mijn naaste, en tegen mijn eigen ziel. Ik heb gezondigd in mijn gedachten, in mijn gevoelens, in mijn wandel, en in mijn daden. Ik heb gezondigd thuis, in mijn gezin, en ik heb gezondigd in de wereld, in mijn zaken en genoegens. Ik heb dingen gedaan, die ik niet behoorde te doen, ik heb dingen nagelaten, die ik wel behoorde te doen. Ik erken dit vrijmoedig. Ik wil mijn zonden niet bedekken. Ze zijn groter in aantal dan ik kan tellen, en onberekenbaar ernstig. Ze hebben mijn hemelse Vader onteerd, het offer van mijn Heiland met minachting behandeld, een slechte invloed uitgeoefend op de leden van mijn eigen gezin, en op hen, die mij in de wereld hebben gekend. Ik verdien de eeuwige verwerping van God en ik zie in, dat indien ik in mijn zonden sterf, ik dan zal vallen in de verdoemenis van de hel. O, Heer, wees mij genadig!

TWEEDE STAP

‘Berouw over de zonde’

‘En de tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O, God, wees mij zondaar genadig.’ Lucas 18:13

‘Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil.’ (2 Corinthe 7:10)

Ik zie niet alleen in dat ik gezondigd heb tegen God, maar ik heb er werkelijk spijt van dat ik dat gedaan heb. Ik haat mijn boze wegen en ik haat mijzelf, omdat ik deze gevolgd heb. Ik heb smart vanwege mijn zonden – niet alleen omdat deze mij hebben blootgesteld aan straf, maar omdat zij bedreven werden tegen mijn hemelse Vader, Die mij voortdurend heeft liefgehad en voor mij zorgde. Indien ik het verleden ongedaan kon maken, dan zou ik dat gaarne doen; maar, helaas, ik kan dat niet. De zonden, welke ik begaan heb, zijn tegen mij opgetekend in het Boek van Gods geheugen. Geen gebeden, die ik kan opzenden, geen tranen, die ik kan wenen, geen klachten, die ik kan uiten, geen goede werken, die ik kan volbrengen, zullen dat vreselijke rapport uitwissen. Mijn enige hoop is in de vergevende genade van Jezus Christus, Die gezegd heeft: ‘Hij, die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.’ Johannes 6:37

DERDE STAP

‘Belijdenis van zonde’

‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming’. Spreuken 28:13

‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ ( 1 Johannes 1:9)

Ik heb niet alleen spijt van mijn zonden, maar ik belijd ze openlijk en erken ze voor God. Ik heb er geen excuus voor. Misschien is het waar, dat veel kwaad waaraan ik schuldig ben, gedaan is in onwetendheid. Ik erkende God niet, noch mijn verplichtingen tegenover Hem, noch de grootte van de liefde van de Heiland, Die voor mij stierf. Ik wist niet van de slechte invloed, welke mijn gedrag en voorbeeld dikwijls op anderen heeft gehad. Maar deze onwetendheid is geen werkelijk excuus, omdat ik beter behoorde te weten. Ik had mijn Bijbel behoren te lezen en moeten luisteren naar hen, die mij hadden willen onderwijzen. Ik had over mijn ziel moeten nadenken en tot God moeten roepen om hulp, maar dat deed ik niet en dientengevolge sta in nu schuldig voor Hem. En nu belijd ik hier voor God, dat ik een schuldige zondaar ben, zonder excuus, die nu en voor eeuwig Zijn toorn verdient.

Ik doe deze belijdenis niet stil voor God, maar ziende, dat ik gezondigd heb in tegenwoordigheid van mijn gezin en van de mensen rondom mij, ben ik volkomen bereid mijn zondigheid te belijden, en mijn berouw daarover, voor zover ik daartoe de gelegenheid heb, voor het volk des Heren, voor mijn eigen gezin, en voor de wereld. Daar ik mij niet schaamde om te zondigen in tegenwoordigheid van anderen, ben ik bereid om dit ook in hun tegenwoordigheid te erkennen.

VIERDE STAP

‘Het wegdoen van de zonde’

‘De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Heer, dan zal Hij Zich over hem ontfermen…want Hij vergeeft veelvuldig’. Jesaja 55:7

Ik zie mijzelf niet alleen als een zondaar, die zijn zonden haat
en belijdt voor God en de mensen, maar, met Gods hulp, verlaat ik nu iedere zonde en doe afstand van. Wat voor plezier ze mij ook in het verleden hebben gebracht, en wat voor aardse winst ze mij ook beloofden voor de toekomst, ik doe ze nu en hier weg, in de kracht van God, en beloof, dat ik ze nimmer meer zal terugnemen.

VIJFDE STAP

‘Het vergeving vragen voor de zonde’

‘Die al uw ongerechtigheden vergeeft:’ Psalm 103:3

‘Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.’ Jesaja 1:18

Voelende, hoe schandelijk ik heb gerebelleerd tegen mijn hemelse Vader door Zijn liefde te veronachtzamen, door Zijn geboden te breken, en door anderen te beïnvloeden hetzelfde te doen, onderwerp ik mij nu, hier op mijn knieën aan Hem, terwijl ik nederig bid, dat Hij genade met mij zal hebben, ik, een miserabele zondaar, en om Hem te smeken in Christus’ Naam mij al mijn zonden te vergeven, om mij in Zijn gunst op te nemen, en om mij, zo onwaardig als ik ben, een lid van Zijn gezin te maken.

ZESDE STAP

‘Toewijding’

‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook ik belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Mattheüs 10:32

‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ 1 Petrus 2:9

Ik beloof voor God, hier en nu, in Zijn sterkte en met mijn gehele hart, dat, wanneer Hij me wil vergeven en mij in Zijn gunst wil ontvangen, ik vanaf dit moment Zijn getrouwe dienstknecht wil zijn, die belooft de rest van zijn dagen te besteden door te doen wat hij kan voor Zijn eer, voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk en voor de redding van hen, die om mij heen zijn.

ZEVENDE STAP

‘Geloof’

‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme’. Efeze 2:8,9

Ik geloof dat Jezus Christus, Gods Zoon, in Zijn grote genade en liefde voor mij stierf, in mijn plaats, dragende mijn zonden in Zijn eigen lichaam op het kruis. En dit gelovende, verwelkom ik Hem hier en nu in mijn hart als mijn Behouder van de hel, van de zonde, en van de kracht van de duivel. Ik aanvaard Hem als Heer van mijn leven, en hier en nu wijd ik mijn leven toe om Hem te behagen. Jezus Christus zegt in de Bijbel, dat wanneer ik tot Hem zal komen, Hij mij in geen geval zal uitwerpen; en ik kom nu op dit moment met mijn gehele hart tot Hem, als een arme, hulpeloze, schuldige zondaar, die redding zoekt en die alleen vertrouwt in Zijn bloed, en daarom weet ik zeker, dat Hij mij niet verwerpt. Ik geloof dat Hij mij op ditzelfde moment aanvaard. Hij vergeeft mij nu. Zijn kostbaar bloed wast al mijn zonden af. Hij werd doorboord om mijn overtredingen; Hij werd verbrijzeld om mijn ongerechtigheden; de straf, welke ik behoorde te dragen, was op Hem, en Hij droeg deze voor mij. Ik weet, dat ik nu vergeving heb ontvangen. Prijs de Heer! Jezus redt mij nu!

Leave a Reply