‘Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.’ Mattheüs 9:14-17

Vasten is belangrijk in de geestelijke strijd. Het vasten van de Bijbel geeft kracht en is in combinatie met gebed een machtig wapen voor de gelovige.

Het vasten is vooral in deze tijd noodzakelijk. Vaak is het bidden alleen niet voldoende. Het moet gepaard gaan met vasten. Het is goed om bij langdurige strijd over te gaan tot bidden en vasten.

De Here was zich er van bewust dat de kinderen Gods het vasten nodig zouden hebben. ‘Er zullen echter dagen komen… en dan zullen zij vasten.’

Wat is vasten?

Alvorens wij enkele belangrijke Bijbelse teksten over het vasten zullen behandelen, wil ik eerst enkele algemene zaken behandelen:
Het zich onthouden van spijs en (drank) om zich voor God te verootmoedigen en om krachtig te bidden tot God.
Bij het vasten moeten wij met het volgende rekening houden:

Verootmoediging
Vasten heeft te maken met verootmoediging. Het woord vasten betekent onder andere: de ziel verootmoedigen. ‘In de zevende maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen’. Leviticus 16:29

Het verootmoedigen zien wij ook bij Achab: ‘Zodra Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vastte.’ 1 Koningen 21:27

Toen Achab hoorde over het oordeel welke hem vanwege zijn zonden zou treffen, scheurde hij zijn klederen en verootmoedigde zich door te vasten. En het antwoord van de Here bleef niet uit: ‘Toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia: Hebt gij gezien, dat Achab zich voor Mij verootmoedigd heeft? Omdat hij zich voor Mij verootmoedigd heeft, zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen.’1 Koningen 21:28-29

David weende onder het vasten. Dit wenen heeft te maken met berouw en verootmoediging. Psalm 69:11

Verootmoedigen is zich vernederen voor het aangezicht van God. We erkennen dat wij niets zijn zonder de Heer. Ook doen wij belijdenis van onze schuld en leggen onszelf op het altaar. Wij buigen voor de wil van God.
Het is goed dat kinderen Gods zich vernederen voor Gods aangezicht.

Iemand die God wil dienen en geen overwinning kan hebben over de zonde, zal kunnen besluiten om te vasten, zich te verootmoedigen. Zo iemand, die één of meerdere dagen vast, zal kracht ontvangen in de geestelijke strijd.

De Bijbel zegt: ‘Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen’. Jacobus 4:10
Verootmoediging is als het ware het offeren van de persoonlijke wil. Hierdoor krijgt het vasten grote waarde.

Onthouden
Het vasten is het zich onthouden van spijs om zich te verootmoedigen voor God.

Eerst het volgende:
In het Oude Testament betekent ‘vasten’ het bedekken van de mond.
In het Nieuwe Testament betekent het ‘ niet eten’.

Vasten is het zich onthouden van voedsel voor een bepaalde periode.

Het vasten welke wij bedoelen is het zich onthouden van voedsel voor een bepaalde periode voor de zaak van de Here.

Ons vasten heeft te maken met verdriet( wenen), en verdriet verdrijft het verlangen naar voedsel. Iemand die veel verdriet heeft, heeft vaak geen eetlust.
Vasten is een opgeven van de geriefelijkheden van het leven, door het voedsel te laten staan. Het heeft te maken met verootmoediging.
David zei: ‘Mijn knieën knikken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet.’ Psalm 109:24
Hij werd mager omdat hij vanwege het vasten geen voedsel tot zich nam.
‘Ga heen, vergader al de joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags.’ Esther 4:16

Ook in Lukas 4:2 zien wij dat vasten te maken heeft met niet eten.

Drie manieren om te vasten
1. Het vasten zonder voedsel en zonder water.
Dit soort vasten moet u alleen ondernemen als u een duidelijke aanwijzing heeft van God.
Mozes was zo iemand die 40 dagen niet at en dronk.
‘En hij was bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet’. Exodus 34:28;

Deuteronomium 9:9,18,19.
Dit zeggen wij omdat het lichaam niet lang zonder voedsel en water kan. Een menselijk lichaam bestaat voor 80% uit water. Een mens kan veel langer zonder voedsel dan zonder water. Zonder water kan een mens uitdrogen.

2. Een tweede manier is vasten zonder voedsel maar met water.
Dit vasten is het vasten dat het meest plaats vindt onder kinderen Gods. Zich onthouden van voedsel, maar wel af en toe water tot zich nemen.

3. De derde manier is sober vasten.
Een voorbeeld van sober vasten vinden wij in Daniël 10: 2 en 3 – ‘In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven; smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.’
Daniël zegt , ‘smakelijke spijze at ik niet’. Er staat dus niet dat hij helemaal niet at. Hij vastte sober. Dit soort vasten is van groot belang voor die gelovigen die lichamelijk niet in staat zijn te vasten zonder voedsel. Op deze wijze kunnen ook zij tijd doorbrengen in bidden en vasten.
Wij bevelen dit soort vasten aan voor de volgende gelovigen:
Gelovigen die voor langere tijd willen vasten.
Gelovigen die lichamelijk niet in staat zijn lang zonder voedsel te blijven.
Hoe u ook vast het is van zeer groot belang dat u veel bidt. Sommigen die alle voedsel weigeren bij het vasten, dus die een volkomen vasten hebben, raken soms verzwakt, waardoor zij niet veel kracht hebben om krachtig te bidden. Ze voelen zich slap en hebben de neiging om veel te slapen of te liggen, waardoor er weinig en niet krachtig gebeden wordt.

Voor die mensen is het misschien aan te bevelen om sober te vasten, waardoor zij meer kracht hebben om ernstig en vaak het aangezicht van de Here te zoeken.

Desondanks wens ik met enige nadruk te verklaren dat een volkomen vasten voor hen die daartoe in staat zijn, altijd beter is dan sober vasten.

praktische wenken

1. U kunt bijvoorbeeld vasten van 6.00 tot 18.00 uur.
2. Breng dan regelmatig tijd door in gebed.
3. Trek u voor gebed terug in uw binnenkamer.
4. Lees ook uit de Bijbel en zing geestelijke liederen.
5. Het is heel verstandig om u op uw vastendag niet bezig te houden met allerlei dagelijkse beslommeringen. Dit kan voor moeders met jonge kinderen heel moeilijk zijn, maar het is niet onmogelijk.
6. Zorg dat uw vasten niet bij velen bekend is. Doe het voor de Here in het verborgen. Het gaat om een zaak tussen u en de Here. Het is wel verstandig om indien nodig uw huisgenoten op de hoogte te stellen, zodat zij u beter kunnen begrijpen.
7. Vermijd vooral telefoongesprekken met roddelaars en voer alleen telefoongesprekken die strikt noodzakelijk zijn.
8. Drink af te toe wat water of thee.
9. Zorg ervoor dat u na het vasten niet direkt probeert om de schade in te halen door heel veel te eten. Dit kan schade brengen aan uw maag. Punt 9 is vooral belangrijk voor degenen die meerdere dagen vasten.
Zelfverloochening

Het vasten heeft naast verootmoediging en onthouding van spijzen, ook te maken met zelfverloochening.

De Christen die zichzelf verloochent wordt minder belangrijk in zijn eigen ogen, maar… groeit in de genade en glorie van de Heer. Zelfverloochening is een moeten voor een Christen. Het is een volgen van
het voorbeeld van de Heer. Het heeft te maken met discipline.

‘Niet mijn ik, maar Christus leeft in mij.’

Zelfverloochening heeft te maken met zich opofferen voor de zaak en naam van de Here. Iemand die de discipline van de Here heeft is bereid door te gaan ondanks beledigingen van mensen. Ondanks vernederingen en zaken waardoor de mensen min over u gaan denken.

Maar zelfverloochening brengt ook grote zegeningen en rust in de harten van de gelovigen en verzekert hen van grote overwinningen.

Hoe bent u als iemand kwaad van u spreekt? Hoe reageert u daarop?

Hoe voelt u zich als u iemand excuses moet vragen terwijl u weet dat de ander een grotere schuld tegenover u heeft?

Hoe voelt u zich als u de broeder of zuster die u beledigt heeft en u negeert moet liefhebben en aanvaarden?

Hoe bent u als iemand uw uitgestoken hand tot verzoening afwijst?

Allemaal zaken die te overwinnen zijn door ‘Zelfverloochening’.

Is zelfverloochening onbekend in uw leven, ga dan vasten en bidden ervoor. Het oprechte vasten werkt genezend in zulke gevallen, want vasten, bidden en zelfverloochening gaan samen.

vasten in het nieuwe testament

‘En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.’ Handelingen 13:2

Voordat heel belangrijke beslissingen werden genomen, werd er gevast en gebeden. Dit deden zij om de keuze aan de Heer over te laten. Ze kenden de Heer in al hun zaken.

Konden zij niet gewoon volstaan met bidden? Ik denk dat het vasten nodig was omdat bij zulke belangrijke zaken er heel veel strijd is. En geestelijke strijd kunnen wij het best aangaan door bidden en vasten.

Wie bidt en vast :

Roept de hulp en bijstand van de Heer in
Die weet dat er een zware strijd wordt gevoerd in de hemelse gewesten
Dus dat de tegenstander alles zal doen om het antwoord tegen te houden
Dat het vasten en bidden een geestelijke aanval is op het rijk des duisternis.
Een goed voorbeeld hiervan vinden wij in Daniël 10:12-14. Daniël zou een belangrijke boodschap over zijn volk krijgen. Hij ging daarom tot vasten over en de ‘vorst’ van het koninkrijk der Perzen kwam in opstand. Maar door het vasten en bidden overwon het licht.

‘Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.’ Mattheüs 17:21

Met deze woorden maakt de Heer ons duidelijk dat het in onze strijd tegen de boze nodig is om te bidden en vasten.

Het vasten geeft bijzondere kracht in de strijd tegen sterke demonen. Daarom is het vasten in de eerste plaats een zaak voor hen die bidden voor de bezetene. Het vasten geeft bijzondere bijstand van de Here, die de geestelijke strijders absoluut nodig hebben. Dus de strijders moeten in die gevallen vasten en bidden, want zij zijn geroepen om in de naam van de Heer boze geesten uit te drijven.

Vanzelfsprekend kunnen zij desgewenst de gebondene, indien hij/zij daartoe in staat is, vragen ook te vasten en te bidden. Bij een andere gelegenheid zullen wij nader op deze zaak ingaan.

verkeerd vasten

‘En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat…’ Mattheüs 6:16-18

De Heer toont ons hier dat vasten gebruikt wordt als een middel om te tonen hoe ‘geestelijk ‘ men is. Een vorm van hoogmoed. Door te vertellen hoe vaak zij vastten zochten zij eer bij de mensen. De Farizeeën zeiden in hun hoogmoed: ‘ Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten…’ Lucas 18:12-14.

Het is het beste om tijdens uw vasten zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Het moet u onverschillig laten of anderen op de hoogte zijn van uw vasten. Het gaat om een zaak tussen u en de Here. Breng uw eigen gezin, zoals ik eerder reeds aanhaalde, wel op de hoogte van uw vasten.

Lees ook Jesaja 58: 4 – 12 en Zacharia 7:5

Vooral Jesaja 58 is heel belangrijk om te lezen. Het is namelijk verkeerd om te vasten en zich daarbij bezig te houden met alle beslommeringen van het leven. Het moet een dag zijn van afzondering en gebed. Moeders die het hiermee moeilijk hebben, moeten de Here bidden om wijsheid om zoveel mogelijk tijd te kunnen doorbrengen in gebed.

Leave a Reply