Welkom bij Unity In Christ Rotterdam!

Love God Love people

 

Praise & Worship

Worship is a lifestyle, and the way you act to God.

 

Wij zijn Één familie!

One body one family

 

Fellowship & Community

Therefore encourage one another and build one another up

 

Transforming life, restoring hope!

Building through changes

 

Partnerships

Wij ondersteunen o.a. organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen en volwassenen.

Wij zijn een gemeenschap waar liefde, vriendelijkheid en eenheid belangrijke eigenschappen zijn.

Wij brengen mensen het goede nieuws en maken ze tot volwaardige discipelen van Jezus Christus.

Unity in Christ visie:

Unity in Christ Rotterdam is een kerkgenootschap in Rotterdam, waar Jezus Christus centraal staat. Liefde, eenheid en vrede zijn fundamentele elementen onder de gelovigen. Onze slogan is liefde voor God; passie voor mensen. Elke week hebben we samenkomsten met lofprijs, aanbidding, prediking, gebed, maar ook fellowship, ondersteuning en tijd voor elkaar.
Rotterdam for Jesus!

Kernwaarden UiC:

 • Liefde
 • Vrede
 • Vriendelijkheid
 • Eenheid

Unity in Christ missie:

Onze missie is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in Rotterdam, en het opbouwen van gelovigen tot volwaardige discipelen van Hem.

Onze inspiratie:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19

Over ons

Unity in Christ is een kerkgenootschap in Rotterdam met een liefde voor God en passie voor mensen. Bij ons staat Jezus altijd centraal. Liefde, eenheid en vrede zijn fundamentele elementen in de gemeente. Mensen met allerlei problemen en noden komen en vinden rust. Wij zijn een familie die elkaar ondersteunt.

De Here Jezus zegt in Mattheus 11:28

Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven.

Onze inspiratie en gedrevenheid is vanuit het bijbel gedeelte Mattheus 22:37-39,waarin staat dat wij God lief moeten hebben met geheel ons hart en onze naaste als onszelf.Wij zijn een gemeente die steeds meer leert leven vanuit Gods genade en door de leiding van de heilige Geest.

De gemeenschap blijft groeien onder de gelovigen, waardoor wij kunnen getuigen van Jezus die levens verandert.

Voorgangers

Lucien en Trineta Sweet zijn het voorgangersechtpaar van de gemeente. Na jaren te hebben gediend als dienaar van Christus zijn ze in 2018 geroepen voor de bediening als voorganger.

Pastor Luciën is een man met een boodschap van liefde, vrede en vergeving. Hij heeft een passie voor mensen en gelooft dat God een plan heeft met iedereen.

Zijn vrouw heeft een hart voor de zwakkeren, vrouwen en echtparen die het niet meer zien zitten en hulp nodig hebben. Haar passie is om deze weer te begeleiden naar herstel, omdat ze gelooft dat er altijd herstel mogelijk is.

Ze zijn in 1995 getrouwd en zijn gezegend met 2 zonen Joël en Raphaël.

Begin jaren 90 kwamen zij tot bekering in de gemeente “Eenheid in Christus in Suriname”. Ze zijn (op)gegroeid onder de bediening van Pastor Ronald en Celita Ronde, die hen tot vandaag nog steeds waarderen als hun kinderen door God gegeven. Zij geloven dat God ze geroepen heeft om de blijde boodschap te verkondingen, mensen te inspireren om een godvruchtig leven te leiden en de Here Jezus aan te nemen als verlosser en redder van hun leven. Er zijn veel mensen in de wereld die verloren dreigen te gaan of geen hoop meer hebben. Door hun liefde te geven en ze te accepteren zullen ze de liefde van Christus ervaren en God dienen

Pijlers van de gemeente

In de gemeente zijn we dienstbaar op verschillende gebieden, die door de leden met passie en liefde voor God worden uitgevoerd:

 • In His Presence

 • Fellowship

 • Outreach

 • Teaching and Coaching

Het evangelie van Jezus Christus vertellen aan alle mensen in Rotterdam!

‘‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.’ Marcus 16:15 NBG51

Het koninkrijk der hemelen prediken

‘Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Mattheüs 10:7 NBG51

Geven wat jezelf (gratis) hebt ontvangen

‘Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.’ Mattheüs 10:8 NBG51

Uitstappen in de kracht van de Heilige Geest

‘Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.’ Handelingen 1:8 NBG51

Het doel van deze bediening is sociale ondersteuning bieden aan gemeenteleden waar mogelijk & de gemeenschap Unity in Christ sterker maken om uiteindelijk de eenheid te bevorderen.
Het doel wordt bereikt door:

 • Fellowship activiteiten
 • Verzorgen van transport
 • Bezoeken aan huis bij ziekte of behoefte
 • Ondersteunen van gemeenteactiviteiten
 • Materiële noden (liefdesmand)
 • Elkaar bemoedigen (kaartenactie)

Elke Zondag na de dienst zal er wat verzorgd worden om de fellowship te bevorderen
Elke week zal gekeken worden vanuit het pastoraat waar hulp nodig is met vervoer en zal dit onderling geregeld worden
Elke laatste zondag van de maand worden er spullen verzameld. Elke één na laatste zondag van de maand wordt dit afgekondigd. Elke eerste zondag van de maand wordt dit gegeven aan de behoeftigen

Wij vieren avondmaal iedere 1e zondag van het kwartaal.

Samenkomsten

Wij hebben wekelijks twee vaste samenkomsten

Super Sunday

Tijd: 11:00u-13:00u
Adres: Cornelis Danckertsstraat 36
3067 XG Rotterdam

Power Friday

Tijd: 19:30u-21:30u
Adres: Vondelweg 87
3031 PT Rotterdam

Andere activiteiten (aan de Vondelweg)

- Alpha cursus
- Marriage Course (Echtparen avonden)
- Sisters in Christ (vrouwendiensten)
- Men in Christ (Mannendiensten)
- Kids in Christ ( kinderen)
- Teens in Christ (tieners)

Kom langs & doe mee!

Uw donaties zijn altijd welkom.

Voor het realiseren van onze doelen en activiteiten zijn giften en donaties welkom.

Kunt u zich vinden in onze visie en wilt u ons ondersteunen dan kunt u onderstaande link gebruiken.

We hebben de ANBI status.