over ons

Pastors

Lucien en Trineta Sweet zijn het voorgangersechtpaar van de gemeente. Na jaren te hebben gediend als dienaar van Christus zijn ze in 2018 geroepen voor de bediening als voorganger.

Pastor Luciën is een man met een boodschap van liefde, vrede en vergeving. Hij heeft een passie voor mensen en gelooft dat God een plan heeft met iedereen.

Zijn vrouw heeft een hart voor de zwakkeren, vrouwen en echtparen die het niet meer zien zitten en hulp nodig hebben. Haar passie is om deze weer te begeleiden naar herstel, omdat ze gelooft dat er altijd herstel mogelijk is.Ze zijn in 1995 getrouwd en zijn gezegend met twee zonen Joël en Raphaël.Begin jaren 90 kwamen zij tot bekering in de gemeente “Eenheid in Christus in Suriname”. Ze zijn (op)gegroeid onder de bediening van Pastor Ronald en Celita Ronde, die hen tot vandaag nog steeds waarderen als hun kinderen door God gegeven. Zij geloven dat God ze geroepen heeft om de blijde boodschap te verkondingen, mensen te inspireren om een godvruchtig leven te leiden en de Here Jezus aan te nemen als verlosser en redder van hun leven. Er zijn veel mensen in de wereld die verloren dreigen te gaan of geen hoop meer hebben. Door hun liefde te geven en ze te accepteren zullen ze de liefde van Christus ervaren en God dienen.

Unity in Christ Church is een gemeenschap die leeft vanuit Gods genade en de leiding van de Heilige Geest.
De gemeenschap blijft groeien onder de gelovigen, waardoor we kunnen getuigen van de Here Jezus die levens veranderd (Handelingen 2 : 42-47).

Als gelovigen hebben wij het verlangen en streven om samen met andere gelovigen een sterke eenheid te vormen in de Here, waarbij wij elkaar steunen en liefhebben.

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen en bidden dat Gods plan voor u vervult mag worden. De vrede des Heren is met u!

Unity in Christ visie

In Unity in Christ staat Jezus Christus centraal. Liefde en eenheid zijn hierin fundamentele elementen onder de gelovigen. Wij hebben liefde voor God en passie voor mensen.
In Mattheüs 22 : 37 zegt de Here Jezus: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf.

Unity in Christ missie

Onze missie is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in Rotterdam, en het opbouwen van gelovigen tot volwaardige discipelen van Hem.

Onze inspiratie:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19

missie

Pijlers van de gemeente

In de gemeente zijn we dienstbaar op verschillende gebieden, die door de leden met passie en liefde voor God worden uitgevoerd:

His Glory

De gelovigen brengen in de tegenwoordigheid van God en ze stimuleren te wandelen in Zijn heerlijkheid.

Community

Fellowship activiteiten om elkaar op te bouwen en outreach activiteiten om behoeftigen te helpen op sociaal maatschappelijk vlak.

Teaching & Coaching

Opbouwen van gelovigen door middel van studies, preken, cursus.

Worship

Outreach

Nazorg & Pastoraat

Kids in Christ

Gemeenschap & Ondersteuning

Media

De Church Office houdt zich bezig met:

  • administratie
  • planning
  • organisatie & coördinatie
  • monitoring
  • ondersteuning bieden aan teamleiders
  • nauw samenwerken met de teamleiders

Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht! De Church Office is altijd per e-mail bereikbaar: churchoffice@unityinchrist.nl.